Semantische Suche

Wechseln zu: Navigation, Suche
BandErscheinungsjahrVerlag
DE1 50MA333301900Herlet
DE1 Oo3390~30 a1900Selbstverlag des Reichskommissariats
DE1 Ny93391900Hiersemann
DE1 50MA349041900Nemnich
DE1 50MA349891900Merkur
DE1 50MA336161900Verl. der "Allgemeinen Sport-Zeitung"
DE1 Ns 12015~1001900Seemann
UBN In.Ned UB 19841900Becht, H.J.W.
UBN In.Ned UB 19871900Kluitman, P.
UBN In.Ned UB 19991900Looy, S.L. van
UBN In.Ned UB 20011900Noordhoff, P.
UBN In.Ned UB 20321900Becht, H.J.W.
UBN In.Ned UB 20391900Nieuwe Arnhemsche Courant
DE1 50MA34454-21900Schultze
DE1 An3599~8 a1900Mainzer Verl.-Anstalt
DE1 Yo28000 a1900Blätter für die Kunst
DE1 50MA351381900Verlag von D. Gundert
DE12 4 43 1821900Seemann
DE1 54MA3061900Ernst Hofmann & Co.
DE1 Am548-331900Ernst Hofmann & Co.
DE1 Ad623-3,4.1900 a1900Willkommen-Verlag, Berlin
DE1 Ad623-3,9.1900 a1900Willkommen-Verlag, Berlin
UBN SC.01 2 c 261900S.L. van Looy
UBT CBC TFK B 66531900John Murray
UBT CBM 7 H 41900S.L. van Looy
DE1 50MB52481900Thilo
DE1 50MB21931900Thilo
DE1 50MA361101900G. Braun'sche Hofbuchdruckerei
UBT TRE 080 E 021900Van Holkema & Warendorf
DE1 19ZZ131981900Reclam
DE1 50MA364171900Baumert & Ronge
DE1 50MA36229-11900Verlagsbuchhandlung Alois Hynek in Prag
DE1 33ZZ17-51900J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
DE1 33ZZ18 791900J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
DE1 DHBJB 10001900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 DHBJB 10011900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 50MA67681900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 8Y4481900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 50MA328391900, ca.Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft (vormals J. F. Richter)
UBN In.Ned UB 19961900, ca.P.N. van Kampen & zoon
DE1 19ZZ15770-1~21900, ca.Stroefer
DE1 19ZZ167671900, ca.Buchhandlung Gustav Fock GmbH
DE1 50MA355061900, ca.A. Weichert
UBT TRE 080 C 151900, ca.H.J.W. Becht
DE1 DHBJB 10081900, umMax Hesse
DE1 DHBJB 10091900, umDeutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 DHBJB 10141900, umMax Hesse
DE1 DHBJB 10161900, umDeutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 DHBJB 10181900, umBuchhandlung Gustav Fock GmbH
DE1 50MA308391901Herlet
DE1 50MB52971901Schlesier & Schweikhardt
DE1 1B200071901Dt. Kriegerbund-Buchh. Natge
UBN In.Ned UB 19891901Honig, H.
UBN In.Ned UB 19921901Becht, H.J.W.
UBN In.Ned UB 19931901Drukkerij "Vrede"
DE1 50MA348801901Verlag des katholischen Pressvereines Linz-Urfahr
DE1 19ZZ35471901Bondi
UBN In.Ned UB 20281901Holkema & Warendorf, van
UBN In.Ned UB 20351901C.L.G. Veldt
DE1 50MB53611901
DE1 Yx33218 a1901Fehsenfeld
DE1 19ZZ163371901Seemann
DE1 50MA351481901Pierson
DE1 DHBJB 10391901Institut für Literatur und Volksbelehrung
DE1 50MA353321901Verlag von H. Keller
DE1 50MA305581901Staackmann
DE1 54MA3051901Gebrüder Hug & Co.
DE1 Mus Cv1791901Gebrüder Hug & Co.
SC.01 134 c 110 nr.11901Teubner
UBN SC.01 CB1 c 710661901Harper & Brothers
DE1 50MA356931901Pierson
UBT CBM 47 B 131901H.D. Tjeenk Willink & zoon
UBT CBC TFH A 95821901Fel. Rauch
DE1 Xt2522~2 a1901Hermann Seemann Nachfolger
DE1 At7603 a1901F. A. Lattmann Verlag
DE1 50MB54331901Bernh. Friedr. Voigt
DE1 19ZZ69701901F. A. Lattmann Verlag
UBT TRE 080 C 031901, ca.H.J.W. Becht
DE1 33ZZ261901, ca.Deutsche Verlags-Anstalt
DE1 33ZZ271901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ27 a1901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ27 b1901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ27 c1901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 Fg55401902Herose
DE1 Fg5540 21902R. Herrosé
DE1 Sb9714~601902Verl. d. Regiments
DE1 Nt8347~31902Martin Gerlach
DE1 19ZZ160221902Geibel
UBN In.Ned UB 19881902Veen, L.J.
UBN In.Ned UB 19941902Robbers, Jaqs.G.
DE1 50MC10551902Kerber
UBN In.Ned UB 20401902Scheltema & Holkema
UBN In.Ned UB 20511902Höveker & Wormser
UBN In.Ned UB 20551902J.H. Kok
DE1 Nv1473-21902Krais
DE1 50MA352961902Greiner & Pfeiffer
DE1 50MB53751902Pierson
DE1 50MA356611902Verlag der "Maya"
UBT CBC TFH C 22801902S. Calvary & Co.
UBT CBC TFH A 95811902Fel. Rauch
UBT TRE 080 A 051902Erven F. Bohn
UBT CBC TFK A 70971902George Routledge and sons
UBT TRE 080 C 121902H.J.W. Becht
UBT TRE 080 C 131902H.J.W. Becht
DE1 50MA361421902Verlag der Allgemeinen Sport-Zeitung
DE1 50MA362161902S. Fischer, Verlag
DE1 50MA362171902S. Fischer, Verlag
UBT TRE 080 D 191902A.W. Sijthoff
UBT TRE 080 D 211902H.C.A. Campagne & zoon
UBT TRE 080 D 371902H.J.W. Becht
DE1 50MA360181902Lindauer
DE1 1A70152-1~21902Hinstorff
DE1 50MA36334-11902Hinstorff
DE1 50MA362461902Dümmler
DE1 50MA363821902Müller
DE1 50MA362671902Janssen
DE1 50MA364301902F. Otto König
DE1 19ZZ29601902M. Lilienthal
UBN In.Ned UB 20071902, ca.Scheltens & Giltay
DE1 1B204281903Fischer & Franke
DE1 50MA185871903Buchh. des Nassauischen Colportagevereins
DE1 Yo29794 a1903Gose & Tetzlaff
DE1 50MA334691903Huberti
DE1 Fi9820-7.1903 a1903Decker
DE1 27ZZ121903Greiner & Pfeiffer
DE1 Fc4625 a1903R. Hobbing
DE1 Fc46251903R. Hobbing
DE1 19ZZ65061903S. Fischer
DE1 50MA187041903Kirsch
DE1 50MA349141903Bonz
DE1 50PA1511-19031903Neuer Frankfurter Verlag
UBN In.Ned UB 20291903Blankwaardt und Schoonhoven
UBN In.Ned UB 20431903W.J. Thieme & Cie
UBN In.Ned UB 20451903W. Hilarius Wzn
UBN In.Ned UB 20471903Dishoeck, C.A.J.
DE1 Mus Fs46 31903Kommissions-Verlag von Moritz Warschauer (Verl. der "Musik-Instrumenten-Zeitung)
DE1 Kx57911903August Hirschwald
UBT CBM TF-A 414661903G.F. Callenbach
UBT CBC TFK A 99411903H.J.W. Becht
UBT CBC TFK B 58481903Heinrich Schöningh
UBT CBC TFK A 470421903P.N. van Kampen & zoon
UBT TRE 080 A 021903H.J.W. Becht
UBT TRE 080 A 061903H.J.W. Becht
UBT TRE 080 A 301903H.J.W. Becht
UBT TRE 080 B 121903H.J.W. Becht
UBT TRE 080 B 161903H.J.W. Becht
UBT TRE 080 B 171903H.J.W. Becht
DE1 50MB52691903Helbing
DE1 Nt4064~80 a1903Schuster & Loeffler
UBT TRE 080 C 261903H.J.W. Becht
DE1 50MA361271903E. Pierson's Verlag
UBT TRE 080 D 271903H.J.W. Becht
UBT TRE 080 E 011903Van Holkema & Warendorf
DE1 Yo30010 a1903Bruns
DE1 50MA363511903M. Lilienthal Verlag
DE1 19ZZ152831903Insel-Verlag
DE1 5817861903Insel
DE1 19ZZ173491903Grote
DE1 19ZZ167191903S. Fischer
DE1 33ZZ41 1461903G. Grote
DE1 19ZZ160811903, ca.Greiner & Pfeiffer
DE1 19ZZ16715-1~41903, ca.Hesse
DE1 50MA313791904Leiner
DE1 Fg5540 31904Herrose
DE1 50MB22241904
DE1 Jf1723 a1904Urban & Schwarzenberg
UBN In.Ned UB 20041904Daamen, D.A.
UBN In.Ned UB 20161904Veen, L.J.
UBN In.Ned UB 20201904J.P. Revers
UBN In.Ned UB 20481904Holkema & Warendorf, van
DE1 50MA351371904Greiner & Pfeiffer
DE1 Yo30102 a1904Verl. des luth. Büchervereins
DE1 3003051904Wallmann
DE1 50MA351111904Braun & Schneider
DE1 50MA352151904Konrad Grethlein's Verlag
DE1 50MA352161904Konrad Grethlein's Verlag
DE1 Op29873 a1904Selbstverlag
DE1 Am5255~152 a1904Helbing & Lichtenhahn
DE1 19ZZ14751-11904Wiener Verlag
UBN SC.01 3 c 561904Friedrich Alber
DE1 50MA357461904Pierson
UBT CBM 22 G 151904H.A.M. Roelants
UBT CBC TFK B 86621904H.J.W. Becht
UBT CBC TFH C 23521904Gebr. E. en M. Cohen
UBT CBM TF B 496541904H.J.W. Becht
UBT CBM 627 C 31904L.J. Veen
UBT CBM 51 D 71904Georg Reimer
UBT CBC TFK B 66231904W.L. & J. Brusse
UBT CBC TFH A 95701904Friedrich Alber
UBT TRE 080 A 221904Cohen zonen
UBT TRE 080 A 241904H.J.W. Becht
UBT TRE 080 A 251904H.J.W. Becht
UBT TRE 080 A 311904Cohen zonen
UBT TRE 080 A 331904Cohen zonen
UBT TRE 080 B 141904Van Holkema & Warendorf
UBT TRE 080 C 071904Van Holkema & Warendorf
UBT TRE 080 C 111904Cohen zonen
DE1 50MA360461904Hartleben
DE1 50MA358711904J. Ebner
UBT TRE 080 D 071904H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 121904H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 141904H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 341904H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 401904L.J. Veen
DE1 50MA362251904in Kommission bei L.W. Seidl & Sohn
DE1 50MA361281904Pierson
DE1 50MA36030-11904Kommissionsverlag von Joseph Nachtrab, vormals Emil Lüdke
DE1 50MA361391904Bonz
DE1 33ZZ304331904Deutschen Buchgewerbeverein zu Leipzig (Hg.)
DE1 An339~5 a1904Deutschen Buchgewerbeverein zu Leipzig (Hg.)
DE1 50MA363391904
DE1 50MA362761904Scharr
DE1 Krieg1870~71Ka28 2a1904Görres-Dr.
DE1 19ZZ150691904Wiener Verlag
UBT TRE 080 B 361904Vincent Loosjes
DE1 50MB53771904-1905Carl Huter
DE1 19ZZ179311904, ca.Staackmann
DE1 DHBJB 10171904, nachMax Hesse
DE1 50MA122061905Wiest
DE1 50MA341541905Selbstverlag des Verfassers
DE1 50MA336211905Koch
DE1 Sc20691905Verl. der Stadtgemeinde Mödling
UBN In.Ned UB 19911905Brill, E.J.
UBN In.Ned UB 19951905Boogaerdt jun., Meindert
UBN In.Ned UB 20051905Nijhoff, Martinus
UBN In.Ned UB 20251905Dishoeck, C.A.J.
UBN In.Ned UB 20261905P.N. van Kampen & zoon
UBN In.Ned UB 20361905Dishoeck, C.A.J.
UBN In.Ned UB 20371905E. van der Vecht
UBN In.Ned UB 20441905Veen, L.J.
DE1 Yo305011905Verl. des Literarischen Bulletin
DE1 Yo30501 a1905Verl. des Literarischen Bulletin
UBN In.Ned UB 20501905Becht, H.J.W.
DE1 19ZZ162261905Böhlau
DE1 50MA350601905Pierson
DE1 Ny7414~3-1~51905Julius Hoffmann
DE1 50MA352201905Konrad Grethlein's Verlag
DE1 Rm9600 91905Gebr. Borntraeger
DE1 Rm9600 11a1905Gebr. Borntraeger
DE1 Ys35174 2 a1905S. Fischer, Verlag
UBN SC.01 CB1 c 710441905Harper & Brothers
DE1 Ys35174 21905S. Fischer, Verlag
DE1 50MA349751905Ernst Siegfried Mittler und Sohn
DE1 50MA355191905Fischer
DE1 Ow8720 3a1905Parey
UBT CBC TFH A 147411905H.J.W. Becht
UBT CBC TFK B 82081905L.J. Veen
UBT CBC TFH A 99521905Adolf Bonz & Comp.
UBT TRE 080 A 321905Cohen zonen
UBT TRE 080 B 111905H.J.W. Becht
UBT TRE 080 B 151905Van Holkema & Warendorf
UBT TRE 080 C 021905Elsevier
UBT TRE 080 C 141905H.J.W. Becht
UBT TRE 080 C 161905H.J.W. Becht
DE1 50MA358851905Karl Mitschke
DE1 50MA361531905Uhland'sche Buchdruckerei
UBT TRE 080 C 191905H.J.W. Becht
DE1 50MA362941905Müller-Mann
DE1 Xa3821-1 b1905Bondi
UBN In.Ned UB 19861905, ca.Bredée, J.M.
DE1 DHBJB 10201905, ca.Herlet
DE1 50MA316361905, ca.Greiner & Pfeiffer
DE1 50MA354051905, ca.R. Zacharias
UBT CBC TFK B 62791905, ca.Deutsches Verlagshaus Bong & Co
UBT TRE 080 A 231905, ca.H.J.W. Becht
UBT TRE 080 C 051905, ca.H.J.W. Becht
DE1 50MA362691905, ca.
UBT TRE 080 B 291905, ca.H.J.W. Becht
DE1 50MA185091906Staackmann
DE1 50MA338831906Staackmann
DE1 50MA342951906Meeser
DE1 50MB38581906Verl. der K. K. Güterdirektion
DE1 Un9474~43 b1906A. Schroll & Co.
DE1 50MB13861906Stadtmagistrat; Nister
DE1 50MB53741906Stadtmagistrat; R. Oldenbourg
UBN In.Ned UB 20031906Becht, H.J.W.
UBN In.Ned UB 20171906Uitgeversvereeniging "Vrede"
UBN In.Ned UB 20191906Firma B. van der Land (P. van der Kamp)
UBN In.Ned UB 20241906W.J. Thieme & Cie
UBN In.Ned UB 20461906F.J. Schanekamp
UBN In.Ned UB 20541906J.M. Bredee
DE1 DHBJB 10251906Egon Fleischel & Co
DE1 Yo30886 a1906Paul Neubner
DE1 50MA354181906Ferdinand Schöningh
DE1 Lk12195 a1906R. Voigtländer´s Verlag in Leipzig
DE1 Ov28428~2 21906Richard Carl Schmidt & Co, Verlag für landwirschaftliche Tierzucht
DE1 Mus Cw1491906Verlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung
UBT CBM TF-B 83741906Bredée, J.M.
UBT CBM 356 H 431906H.J.W. Becht
UBT CBC TFH C 23401906Harmonie, Verlagsgesellschaft für Literatur und Kunst
UBT TRE 080 A 071906H.J.W. Becht
UBT TRE 080 A 211906Valkhoff & Co.
UBT TRE 080 B 051906H.J.W. Becht
UBT TRE 080 B 091906H.J.W. Becht
DE1 50MA357511906Albert Langen
DE1 Nk16663 b1906Bürkner
DE1 50MA361111906Singer
UBT TRE 080 D 301906H.J.W. Becht
DE1 Yb9430~198 a1906Bonz
DE1 Pt3730-41906Wanderer-Verlag
DE1 50MA362891906Kuthan & Wand
UBT TRE 080 B 281906Otto Spamer
DE1 50MA353111906, ca.Verlag von Carl Hirsch
DE1 54MA3071906, ca.Verlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung
DE1 50MA352801906, ca.Druck von Borchert & Schmid
DE1 Yx37692 a1906, ca.York
DE1 Fg20921907Foerster
DE1 50MB66951907Couvée
DE1 Nu1076~12 2a1907Ulrich & Steinbecher
DE1 Ss2926~40 a1907Baumgärtel
UBN In.Ned UB 22681907E. van der Vecht
UBN SC.03 483 b 11907M.M. Couvée
DE1 50MC3091907Eckstein
DE1 Theat541907Deutsches Volkstheater (Selbstverlag)
DE1 50MB53561907Hirt
UBN In.Ned UB 19971907Dishoeck, C.A.J.
UBN In.Ned UB 20151907Cohen zonen
UBN In.Ned UB 20271907Elsevier
UBN In.Ned UB 20341907L.C.G. Malmberg
UBN In.Ned UB 20521907A.W. Bruna & zoon
UBN In.Ned UB 20531907Becht, H.J.W.
DE1 3664451907F. J. Lehmann
DE1 50MA350301907Dt. Verl.-Anst.
DE1 26ZZ2001907G. Grote
DE1 19ZZ49921907G. Grote
DE1 Yw7713 a1907G. Grote
DE1 50PA1505-19071907Holzer jun
UBT CBM 356 H 451907H.J.W. Becht
UBT CBM 356 H 441907H.J.W. Becht
UBT CBC TFK B 86751907H.J.W. Becht
UBT CBC TFH B 69801907Librairie Commercial
UBT CBC TFH A 147471907L.J. Veen
UBT CBC TFK B 90621907Van Holkema & Warendorf
UBT CBM 47 F 191907E. van der Vecht
UBT TRE 080 A 381907Vennootschap tot exploitatie van het maandschrift "Op de hoogte"
UBT TRE 080 B 061907H.J.W. Becht
UBT TRE 080 B 201907H.J.W. Becht
UBT TRE 080 C 011907Valkhoff & Co.
DE1 19ZZ35431907Blätter für die Kunst
DE1 Yo31202 a1907Blätter für die Kunst
DE1 Yo312321907Blätter für die Kunst
DE1 50MA359041907Selbstverlag
UBT TRE 080 C 281907P. Kluitman
UBT TRE 080 D 111907H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 281907H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 331907H.J.W. Becht
DE1 Yc10520-11907Göschen
DE1 Yc10520-1 b1907Göschen
DE1 Yc10520-1 c1907Göschen
DE1 50MA362321907A. Hartleben's Verlag
DE1 Oy20105 a1907Parey
DE1 50MA359061907Internationale Traktatgesellschaft
DE1 19ZZ169661907Egon Fleischel & Co
DE1 Yo31018 a1907Juncker
DE1 4850581907Juncker
DE1 Yx37907 a1907Juncker
DE1 50MB54681907K. K. Hof- und Staatsdruckerei
DE1 33ZZ531907Buchverlag der Hilfe
DE1 50MA353491907, ca.Pierson
UBT TRE 080 D 321907, ca.Valkhoff & Co.
DE1 50MA358311907, ca.Fritz Eckardt
UBT TRE 080 C 311907, ca.Kluitman, Gebr.
DE1 33ZZ1 301907, ca.Harmonie, Verl.-Ges. für Literatur und Kunst
DE1 33ZZ21907, ca.Harmonie, Verlagsgesellschaft für Literatur und Kunst
DE1 50MA339061908Thieme
DE1 50MB21341908Schumann
UBN SC.01 395 c 201908Veen, L.J.
DE1 X8600-1 5 a1908Buchverlag fürs Deutsche Haus
DE1 Zd16790 a1908Schreiter
DE1 50MA127571908Verl. des Verbandes
UBN In.Ned UB 19851908Veen, L.J.
UBN In.Ned UB 20021908Dishoeck, C.A.J.
UBN In.Ned UB 20081908Dishoeck, C.A.J.
UBN In.Ned UB 20111908Uitgevers-vereeniging Vrede
UBN In.Ned UB 20211908W.J. Thieme & Cie
UBN In.Ned UB 20421908Veen, L.J.
DE1 Mus97631908Richard Bong
DE1 50MB53881908Druck und Verlag von Erich Kähler
DE1 50MA354551908Verlag der Missionshandlung
DE1 50MB54001908Fischer
DE1 Sb4585~8-11908Pallas
DE1 50MA352681908Im Selbstverlage des Verbandes
DE1 19ZZ172361908Haessel
DE1 X8600-58 a1908Buchverlag fürs Deutsche Haus
UBT CBC TFH A 96431908Räber & Cie.
UBT TRE 080 A 281908W. Hilarius Wzn
UBT TRE 080 B 211908H.J.W. Becht
UBT TRE 080 C 061908H.J.W. Becht
DE1 19ZZ44051908Hans von Weber
DE1 Ys7243~120 a1908Hans von Weber
DE1 50MB53001908Schmitz
DE1 50MA36177-Nachtr11908
DE1 Yx39190 a1908Unionsdruckerei
DE1 19ZZ158911908Greiner & Pfeiffer
DE1 19ZZ150421908Hans von Weber
DE1 19ZZ150431908Hans von Weber
UBT TRE 080 B 341908H. Honig
DE1 33ZZ511908Buchverlag der Hilfe
DE1 33ZZ52 61908Buchverlag der Hilfe
DE1 33ZZ541908Buchverlag der Hilfe
DE1 33ZZ55 21908Buchverlag der Hilfe
DE1 DHBJB 10101908, ca.Bong
DE1 DHBJB 10111908, ca.Bong
DE1 DHBJB 10121908, ca.Bong
DE1 Yn733-1~21908, ca.Bong
DE1 Yn733-1~2 a1908, ca.Bong
DE1 50MA350021908, ca.Reclam
UBT TRE 080 D 011908, ca.H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 021908, ca.H.J.W. Becht
DE1 50MA368451908, ca.Egon Fleischel & Co
DE1 Nt3489~321909Herlet
DE1 50MB21261909Triebenbacher
DE1 Yc10133~161909Herlet
DE1 50MC9381909Wiest
DE1 50MB21791909Selbstverlag des "Buchfink", Kommissionsverlag von Max Braunschweig
DE1 50MA332141909Hölder
UBN In.Ned UB 20101909Ploegsma & Co.
UBN In.Ned UB 20311909S. & W.N. van Nooten
UBN In.Ned UB 20561909Gebr. Graauw
UBN In.Ned UB 23601909Elsevier
DE1 DHBJB 10131909Magdeburger Verlangsanstalt G.m.b.H.
DE1 Xt2902 7b1909Ferdinand Schöningh
UBN SC.01 1 c 1411909Paul Parey
DE1 50MA355691909Velhagen & Klasing
UBT TRE 080 A 161909W. Hilarius Wzn
UBT TRE 080 A 171909H.J.W. Becht
UBT TRE 080 C 041909H.J.W. Becht
DE1 50MA316471909Glogau
UBT TRE 080 D 201909De Arbeiderspers
DE1 DHBJB 10571909Staackmann
DE1 Sa5923~252-11909Weller & Hüttich
DE1 50MA362341909Allgemeine Verlags-Gesellschaft m.b.H.
DE1 19ZZ130081909Juncker
DE1 50MA353681909Der Kentaur
DE1 33ZZ561909Buchverlag der Hilfe
DE1 50MB54111909, ca.Willi Simon
DE1 50MA356591909, ca.
DE1 Ku3548 41910Voss
DE1 Os6850~14 a1910Verl. der Dt. Sportzeitung "Sankt Georg", Grethlein
DE1 1B202281910Hyperion-Verlag Hans von Weber
DE1 1B200011910Hyperion-Verlag Hans von Weber
DE1 19ZZ159481910Schlöffel
DE1 19ZZ157671910Franke
DE1 50MA346731910Staackmann
DE1 50MB5366-Modellatlas1910Schran
DE1 50MB5366-Text1910Schran
DE1 Sr7970 a1910Pierson
DE1 50MA351291910Alber
DE1 50MA354941910Franck
DE1 19ZZ161071910Buchverlag fürs Deutsche Haus
DE1 Zk7721-1 181910Oestergaard
DE1 Zk7721-1 a1910Oestergaard
DE1 13X355-1.2 741910Hirzel
DE1 50MA353311910Rowohlt
DE1 DHBJB 1042-1.2 741910Hirzel
UBT CBM 51 C 71910Gustav Fischer
UBT CBC TFH A 114461910G. Los
UBT TRE 080 A 011910H.J.W. Becht
UBT TRE 080 A 151910H.J.W. Becht
DE1 50MA361301910C. Ludwig Ungelenk
DE1 Yx40293-1 a1910Müller-Mann
DE1 Yx40293-2 a1910Müller-Mann
UBT TRE 080 D 091910H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 101910H.J.W. Becht
UBT TRE 080 D 181910W. Hilarius Wzn
DE1 Yl9620~80 b1910Insel
DE1 Zn11658~4 2a1910Insel
UBT CBC TFK B 94171910W.J. Thieme & Cie
DE1 7Y4541910Hyperion-Verlag
DE1 19ZZ70811910Hyperion-Verlag
DE1 50MC31910Hyperion-Verlag
DE1 Oh6780~1 4a1910Herlet
DE1 Am10303-1910~111910/11
DE1 50PB8661910-1910
DE1 50MB53711910, ca.
DE1 DHBJB 10381910, ca.Deutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 DHBJB 10401910, ca.Verlagsdruckerei Merkur
DE1 DHBJB 10411910, ca.Verlagsdruckerei Merkur
DE1 1B200701910, ca.
DE1 19ZZ36301910, ca.Buchverlag fürs Deutsche Haus
DE1 X8600-111 a1910, ca.Buchverlag fürs Deutsche Haus (Albert Wagner)
DE1 19ZZ113451910, ca.Reclam
DE1 50MA341091911Xenien-Verl.
DE1 Nu71191911Bard
DE1 50MA345681911Vieweg
UBN SC.01 197 b 91911Elsevier
DE1 Yf9230 a1911Hyperion-Verlag
DE1 Yf92301911Hyperion-Verlag
DE1 50MA22711911Vita, Dt. Verlagshaus
DE1 MusTw751911Insel
DE1 50MA348581911Selbstverlag des Verfassers
DE1 Am5508~22 b-1~3.1909~111911Harrwitz
UBN In.Ned UB 20091911Bredée, J.M.
DE1 50MA508451911Siegle, Hill & Co.
DE1 50MA351491911Selbstverlag des Verfassers
DE1 50MA354971911C. Grumbach
DE1 50MA300781911Rowohlt
DE1 DHBJB 10481911Gebr. Paetel
UBT CBC TFH A 96691911L.J. Veen
UBT TRE 080 A 291911L.J. Veen