TabelleSBBVerlagseinband

Aus Einbandforschung
Version vom 20. Oktober 2021, 14:05 Uhr von Tkj (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Alle Verlagseinbanddatensätze der SBB

(Zum Aktualisieren dieser Tabelle: 'Bearbeiten' und 'Seite Speichern' klicken, ohne etwas zu verändern)

BandErscheinungsjahrVerlag
DE1 BiblDiezoct35021756
DE1 Lh37108-11782Aux dépens de la Société Typographique
DE1 Ee700-7541784Breitkopf
DE1 Ss3308 a1805Breitkopf und Härtel
DE1 19ZZ30101823Renger
DE1 Yn3656 a1823Geßner
DE1 Libriimprrarioct3311825Reimer
DE1 19ZZ30111827Renger
DE1 Yn3394 41827Renger
DE1 Yf59711828Eyraud
DE1 19ZZ163541828Vieweg
DE1 BiblVarnhagen18891838Saur
DE1 19ZZ30121838Renger
DE1 Lm6764-11838Longman, Orme, Brown, Green & Longmans ; John Taylor
DE1 Uz29111839Whittaker & Co.
DE1 19ZZ30141840Renger
DE1 19ZZ42691842Wigand
DE1 19ZZ70751843Cotta
DE1 19ZZ163171843Cotta
DE1 19ZZ30151844Renger
DE1 Yo1211 a1844Sauerländer
DE1 19ZZ10821-1.18451845Weber
DE1 Yg1381 b1845Duncker
DE1 19ZZ30131846Renger
DE1 19ZZ46631847Hoffmann und Campe
DE1 50MA447581847Schlüter
DE1 Mb99341849Reeve, Benham, and Reeve
DE1 Lk91161849Henry Colburn, publisher
DE1 50MA498651851Weale
DE1 Up55681852Nat. Ill. Library
DE1 50MA509521853Jonas
DE1 Yp5005 131 a1855Sturm und Koppe
DE1 19ZZ67691856Schweizerbart
DE1 50MB70221856Mendelssohn
DE1 BiblVarnhagen23391856Georg Wigand
DE1 Fg83111857
DE1 Yf3537 21858Georg Wigand
DE1 Yb9043 31859Wigand
DE1 19ZZ82231859-1862Cotta
DE1 19ZZ30171860Seemann
DE1 Nt20271861-Schauer
DE1 50MA495371862Vieweg
DE1 50MA491791863Nicolaische Verlagsbuchhandlung
DE1 Yc2771-81863Hinstorff
DE1 Uq9304 a1864Arnoldische Buchhandlung
DE1 50MB74891864, ca.Gustav Schauer, Photpgraphisches Kunst- und Verlags-Institut
DE1 Fd11671865Strahan
DE1 19ZZ30181865Seemann
DE1 3070921865Routledge, Warne, and Routledge
DE1 19ZZ171211866Brandstetter
DE1 19ZZ70791867Cotta
DE1 50MA477601868Steinkopf
DE1 Stabi2379-161~1621868, ca.Reclam
DE1 19ZZ30191869Seemann
DE1 19ZZ157691869Wigand
DE1 50MA352311871, ca.Friedrich Bruckmann Verlag
DE1 1B203491872Grote
DE1 19ZZ169801872Kröner
DE1 1684641872Weber
DE1 50MA33993-1~31872, ca.Hempel
DE1 50MB2731873Metzler
DE1 50MA357411873Amelang
DE1 50MA362611873
DE1 Libriimprrarifol5881873-77, ca.Friedrich Bruckmann Verlag
DE1 Bv9171-1~2 a1874Hallberger
DE1 8B237-1~21874Hallberger
DE1 Yo12451-2,2 a1874Selbstverlag
DE1 50MA349381874Cellerin
DE1 50MA361381874Druck und Commissions-Verlag von Carl Gerold's Sohn
DE1 13B6431875Warne
DE1 Yo12451-1,2 71875Selbstverlag
DE1 Fe3198-1~3 a1875Wiegandt, Hempel & Parey
DE1 50MA47533-21875Chatto & Windus
DE1 19ZZ30201875Gebhardt
DE1 19ZZ35731875Greiner ; Amelang
DE1 19ZZ164741875Henninger
DE1 Yl9610 a1875Henninger
DE1 19ZZ162021875, ca.Verlags-Anstalt für Kunst und Wissenschaft
DE1 50PA1485-12.18761876Fromme
DE1 50MA318801876Spamer
DE1 1A719191876A. Hofmann & Comp
DE1 19ZZ15681---Einband-vorn.jpg1876Hallberger
DE1 19ZZ156811876Hallberger
DE1 Yo161111876Costenoble
DE1 50MC9371876Berlin
DE1 50MA36366-1~21876Hartleben's Verlag
DE1 Np4754 121876, umJ. Imme
DE1 50MC10701877
DE1 19ZZ16881-11877Hoffmann und Campe
DE1 50MA345861877Hartleben
DE1 Yx17906 a1877Hallberger
DE1 1A70754-11877Bädeker
DE1 19ZZ158281878Amelang
DE1 Yo16111 41878Costenoble
DE1 4Y269 31878Greiner & Pfeiffer
DE1 Sq67961878Drugulin ; Baensch
DE1 Ez26576 a1878Hepner
DE1 50MA361841878Veit
DE1 Yb9752~100 a1878Heinrich Dieter
DE1 50MA347031878, nachEduard Loll's Nachf.
DE1 Sx2199~141879Selbstverlag
DE1 50MA460501879Kegan Paul
DE1 1C2991879Bach
DE1 An6361 c1879Weber
DE1 DHBJB 10311879, ca.Reclam
DE1 DHBJB 10321879, ca.Reclam
DE1 50PA1485-16.18801880Fromme
DE1 19ZZ42681880Reclam
DE1 19ZZ137971880Biel
DE1 Yt2356 a1880Zilg
DE1 Ag7208-11880Engelhorn
DE1 Ag7208-2 a1880Engelhorn
DE1 Ag7208-31880Engelhorn
DE1 19ZZ38961880Greiner
DE1 50MB22071880M. Du Mont-Schauberg
DE1 50MB54051880M. Du Mont-Schauberg
DE1 19ZZ134631880Hetzel
DE1 19ZZ134601880Hetzel
DE1 Xo7182 a1880Schottlaender
DE1 50MA349371880 ca.Bergmann
DE1 50MA332361880, ca.Greiner & Pfeiffer
DE1 50MA354281880, ca.Conrad Berg vormals L. Wallners Verlags-Buchhandlung
DE1 50MA326081881Schletter
DE1 50MA336601881Schröter
DE1 Ur6641881Seitz
DE1 Ur664 a1881Seitz
DE1 50MA198681881Hartleben
DE1 50MA198181881Hartleben
DE1 50MB5263-11881Verlag der Allgemeinen Zeitschrift für Bierbrauerei und Malzfabrikation
DE1 50MA65441881Ebhardt
DE1 DHBJB 10071881Ig. Kohler
DE1 Yx20159~2001881Hallberger
DE1 19ZZ178161881Stuber
DE1 DHBJB 10211881, ca.Reclam
DE1 50MA338681882Abel
DE1 19ZZ157791882Spamer
DE1 Td14101882
DE1 50MA352921882Buchdruckerei Knorr & Hirth
DE1 50MA34702 11882J. G, Cotta ; Gebr. Kröner
DE1 50MA35499-1~21882, ca.J. G, Cotta ; Gebr. Kröner
DE1 DHBJB 10241882, nachA. Warschauer
DE1 DHBJB 10281882, nachA. Warschauer
DE1 27ZZ230-11883Hirt
DE1 Yo12451-1,1~2 111883W. Jordans Selbstverlag
DE1 50MA348981883Paetel
DE1 50MA348871883Verl. der "Allgemeinen Sport-Zeitung"
DE1 50MA190421883Verl. der Allg. Sport-Zeitung (Victor Silberer)
DE1 B VIII, 11696 a1883Schreiter'sche Verlagsbuchhandlung
DE1 An15261883Typographie Julius Klinkhardt, Leipzig
DE1 1A739241883Amelang
DE1 4Y406 21883Hinstorff
DE1 Sh21601883Ad. Neubert'sche Buchhandlung (J. Aigner)
DE1 50MA363321883Hinstorff
DE1 50MA363331883C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung
DE1 19ZZ54171883Hertz
DE1 Tc9630-1 a1883Schmidt & Günther
DE1 Ser8574-4 21883, ca.Woywod
DE1 50MA191051884Brockhaus
DE1 50MA232681884Engel
DE1 50MB53631884Schneider ; Geering
DE1 50MA351241884C. Grill's k. Hofbuchhandlung
DE1 50MA361221884Im Verlage des Verfassers
DE1 DHBJB 10361884, ca.Reclam
DE1 Yo198201884, ca.Nasse (Ferd. Schöningh Sohn)
DE1 50MA355681884, ca.Nasse (Ferd. Schöningh Sohn)
DE1 Fe9058~101885Gressner & Schramm
DE1 50MB53291885Selbstverlag des Verfassers
DE1 19ZZ70801885Neff
DE1 Yo12451-2,1~2 71885W. Jordans Selbstverlag
DE1 50MA332431885Braumüller
DE1 19ZZ30211885Gebhard
DE1 50MB53591885Neff
DE1 19ZZ163681885Gaillard
DE1 1B203461885Gaillard
DE1 50MC7491885Gaillard
DE1 Yc3044 a1885Rentzel
DE1 9L497 61885Victoria and Paradise Nurseries, Upper Holloway, London, N.
DE1 50MA353471885Im Selbstverlage des Verfassers
DE1 50MA360381885Aug. Schröter's Verlag
DE1 50MA361331885Verlags-Buchhandlung Styria
DE1 19ZZ148561885Heinrich Minden
DE1 19ZZ171481885Waldmann
DE1 19ZZ16036-41885, ca.Braun & Schneider
DE1 50MA354981885, ca.Ballfest der Berliner Bühnen
DE1 50MB52891886Titze
DE1 19ZZ39201886Bagel
DE1 Yc7605-150.2 s1886Spemann
DE1 50MA349411886Fritsch
DE1 50MA348791886Plant
DE1 50MA350741886Heinsius
DE1 50MB52301886Dorn & Merfeld
DE1 1A705771886, ca.Reclam
DE1 Yo198211886, ca.Schöningh
DE1 DHBJB 10301886, nachReclam
DE1 1B200161887Amelang
DE1 Yx23244 b1887Paetel
DE1 19ZZ24561887Brockhaus
DE1 19ZZ89531887Amelang
DE1 Yo12642-11887Georg Böhme
DE1 Yo12642-1 a1887Georg Böhme
DE1 50MB8471887Julius Hoffmann
DE1 X5590 a1887Ernst Siegfried Mittler und Sohn
DE1 50MA364061887Karl Prochaska
DE1 50MA362731887Drodtleff
DE1 DHBJB 10341887, ca.Reclam
DE1 19ZZ162041887, ca.Stroefer
DE1 50MA360741887, ca.Klindworth
DE1 50MA320561888Dürselen
DE1 50MA33439-11888Selbstverlag des Verfassers
DE1 Yf4112 a1888Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung
DE1 50MA350041888Freund
DE1 Yo12642-21888Georg Böhme
DE1 Sw13024 41888Deutsche Verlagsanstalt
DE1 50MA340551888Amelang
DE1 50MA360901888Lauer & Mattill
DE1 1691-1 31888Klindworth
DE1 50MA362401888E. Pierson's Verlag
DE1 Tc9748 2a1888J.J. Heines Verlag
DE1 50MA361921888Adolf Kiepert
DE1 33 ZZ 6659 241888Greiner & Pfeiffer
DE1 50MA330351888, ca.Greiner & Pfeiffer
DE1 Us962 a1888, ca.Meidinger
DE1 Us9621888, ca.Meidinger
DE1 50MA363871888, ca.Fischer & Wittig
DE1 Yx24201~431889Haessel
DE1 1A721331889Dietz
DE1 50MC8321889, ca.Hanfstaengl
DE1 19ZZ171281889, ca.Hanfstaengl
DE1 50MA352771889, ca.Verlag von Willy Frerk
DE1 Rz13698~31890Deutsch.-nat. Verlag
DE1 Nt69271890Ackermann
DE1 1A26752-1,1~21890W. Jordans Selbstverlag
DE1 Ny7171 a1890Dierig & Siemens
DE1 19ZZ160691890Greiner & Pfeiffer
DE1 50MA339191890Norddeutsches Verlags-Institut, J. Jolowicz
DE1 50MB8451890Amelang
DE1 Yr14051890Drugulin
DE1 50MA352941890Greiner & Pfeiffer
DE1 Sy2823 a1890Vieweg
DE1 Ow27099 a1890Verlag der Königlichen Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn
DE1 19ZZ46051890, ca.Deutsches Verlagshaus
DE1 Yd60251890, ca.Selbstverlag
DE1 DHBJB 10271890, nachBibliographische Anstalt
DE1 50MA341681891Hesse
DE1 50MA31401-21891Seidel
DE1 50MA318251891Schwabe
DE1 50MA31825---Einband-vorn.jpg1891Schwabe
DE1 50MA356961891Pierson
DE1 50MA362571891Hesse
DE1 50MA331841891Müller
DE1 50MA364751891J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
DE1 50MA122571891Greiner & Pfeiffer
DE1 19ZZ162051891Deutsche Verlagsanstalt
DE1 50MA32846-1~21891, ca.Knaur
DE1 1A26753-2,1~21892W. Jordans Selbstverlag
DE1 Ny13571892Pesti Lloyd
DE1 DHBJB 10151892
DE1 Yn643 a1892Deutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 27ZZ8631892Deutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 Rm9600 4a1892Gebr. Borntraeger
DE1 B XXIV, 262 21892Rauhes Haus
DE1 50MA343301892Szelinski
DE1 50MB52931892Selbstverlag des Verfassers
DE1 DHBJB 10231892, nachR. Hachfeld
DE1 50MA333891893Freyhoff
DE1 Fb10040 31893Baumbach & Co.
DE1 Sq69381893Berger
DE1 50MA340121893Herold & Wahlstab
DE1 50MA343701893Gerold
DE1 50MA350781893Expedition der Drogisten-Zeitung
DE1 50MA29196-11893Dent
DE1 4S11920-1 a1893Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein
DE1 50MA322231893Bahn
DE1 50MA361211893Kommissionsverlag von Justus Naumann (L. Ungelenk)
DE1 Zd10336 a1893J. P. Bachem
DE1 DHBJB 10351893, ca.Reclam
DE1 50MA343711894Gerold
DE1 Fb9968 3a1894Meidinger
DE1 50MA342211894Dominicus
DE1 19ZZ156131894Greiner & Pfeiffer
DE1 1114231894Meidinger
DE1 50MA300871894Verl. der Allg. Sport-Zeitung (Victor Silberer)
DE1 50MA343691894Gerold
DE1 1C2851894Cosmos
DE1 50MA506781894Constable
DE1 50MA30087---Einband-vorn.jpg1894Verl. der Allg. Sport-Zeitung (Victor Silberer)
DE1 50MA350411894Rud. Lion
DE1 Yx27056 a1894Janke
DE1 50MA350571894Selbstverlag In Commission bei F. Martins Buchhandlung in Leitmeritz
DE1 DHBJB 10451894Kesselring
DE1 50MA128561894Müller
DE1 Yf4212 a1894Schlesische Buchdr., Kunst- und Verl.-Anst. S. Schottländer ; E.F. Steinacker ; Gustav E. Stechert
DE1 19ZZ172651894Schwabachersche Verlags-Buchhandlung
DE1 DHBJB 10261894, ca.Reclam
DE1 50MA363861894, ca.Fischer & Wittig
DE1 50MA346171895Fischer
DE1 Ty98451895Skopnik
DE1 50MA498671895Skånska Lithogr. Aktiebolaget
DE1 50PA1473-1.18951895Verein für Güterbeamte in Wien
DE1 50MB52071895Otto
DE1 3722091895
DE1 Td1410 21895
DE1 Yx4248 51895Janke
DE1 50MA349021895Griesbach
DE1 50MA352951895Greiner & Pfeiffer
DE1 5813761895Hesse und Becker
DE1 50MA29196-21895Dent
DE1 50MB53871895Verlag des Wiener Kaufmännischen Vereines
DE1 B XXIV, 262 31895Rauhes Haus
DE1 50MC12151895Franz Hanfstaengl
DE1 50MA343821895Aarau
DE1 Ow27099 2a1895Verlag der Königlichen Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn
DE1 Un8089~12 a1895Reissner
DE1 50PA1473-2.18961895-1896Verein für Güterbeamte in Wien
DE1 50PA1473-2.1896---Einband-vorn.jpg1895-1896Verein für Güterbeamte in Wien
DE1 50MA34960-11895, ca.Paß & Garleb
DE1 19ZZ156121895, ca.Greiner & Pfeiffer
DE1 50MA196561896Hobbing & Büchle
DE1 50MB51621896Schönberger
DE1 50MB53021896
DE1 50MA314001896Selbstverlag des Verfassers
DE1 Ou3766~30-1896 a1896Mosse
DE1 50MA351361896Greiner & Pfeiffer
DE1 50MA350581896Fr. Richter
DE1 50MA352081896Rudolph'sche Verlagsbuchhandlung
DE1 Yn9510~6 a1896Deutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 50MB54121896W. Moeser Hofbuchdruckerei
DE1 50MA360971896Verlag der Christlichen Buchhandlung
DE1 50MA362271896Albert Langen
DE1 50MA362911896Klinkhardt
DE1 Yx28827 a1896Fontane
DE1 50MA363411896Deutsche Buchhandlung
DE1 33ZZ306 31896Eduard Moos
DE1 1A735981896, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 19ZZ157121896, ca.Greiner & Pfeiffer
DE1 DHBJB 10221896, nachF. Hachfeld
DE1 Sw130941897Schall & Grund
DE1 50MB52101897Heinrich
DE1 Lx24857-1 21897Verl. des Dt. und Österr. Alpenvereins
DE1 Hundertjahrfeier22-11897Kittel
DE1 Hundertjahrfeier22-1 a1897Kittel
DE1 Hundertjahrfeier22-21897Kittel
DE1 Hundertjahrfeier22-2 a1897Kittel
DE1 Yo8213 1191897Greiner & Pfeiffer
DE1 1A735421897Deutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 Yt714~7-1 a1897Waetzel
DE1 19ZZ162081897Dunkmann
DE1 19ZZ162071897Dunkmann
DE1 50MB53041897Verl. der Literaturwerke "Minerva"
DE1 50MA362381897Engelhorn
DE1 50MA362451897Schumann
DE1 50MA333621897Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ194 41897S. Fischer
DE1 50MA314111897, ca.Dienstbier
DE1 50MA347011897, ca.Reclam
DE1 50MA339201898Simson
DE1 50MA346151898Buchh. des Nassauischen Colportagevereins
DE1 Fg8490 101898Verl. für Börsen- u. Finanzliteratur
DE1 50MA347511898Selbstverlag
DE1 Yt3600~191898Hanfstaengl
DE1 Ux4224 b1898Fontane
DE1 50MA199601898Wöpke
DE1 50MA305591898Staackmann
DE1 Ad623-1,13.1898 a1898Willkommen-Verlag, Berlin
DE1 50MA352911898C. Jesinghaus
DE1 8079311898Bondi
DE1 Ov18324 a1898Klemm
DE1 50MA362541898Fr. Bahn
DE1 Am10303-1898~991898/99
DE1 4Y7651898, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 Jf10877-Suppl b1898, ca.Bong
DE1 MusT116-381898, ca.Reclam
DE1 50MA352361898, ca.A. Hartleben's Verlag
DE1 MusT116-38 a1898, ca. Ende 19. Jh.Reclam
DE1 50MA328331899Fontane
DE1 Un8411 61899Schall
DE1 50MB51541899Bensheimer
DE1 50MA331561899Reißner
DE1 50MA349561899Leykam
DE1 Lx24857 21899Lindauer
DE1 50MA349681899Nationale Verl.-Anst.
DE1 50MA351081899Seitz & Schauer
DE1 50PA1529-11.18991899Schnegelberger
DE1 50MA357981899J. H. W. Dietz Nachfolger
DE1 50MA304361899Elsner
DE1 1A715401899Wiest
DE1 1A720301899Wiest
DE1 3022811899Amelang
DE1 19ZZ88381899Amelang
DE1 Sb9730-Anh. 21899Kreisel & Gröger
DE1 50MA360751899Jos. Kösel'schen Buchhandlung
DE1 33ZZ4291899Diederichs, Eugen
DE1 33ZZ4311899S. Fischer
DE1 33ZZ161899, caJ. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
DE1 Yr5077~301899, ca.Deutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 Yt716-2,1 a1899, ca.Rich. Eckstein Nachf. H. Krüger
DE1 33ZZ2361899, ca.Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 33ZZ236-(Beilage)1899, ca.Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 50MA333301900Herlet
DE1 Oo3390~30 a1900Selbstverlag des Reichskommissariats
DE1 Ny93391900Hiersemann
DE1 50MA349041900Nemnich
DE1 50MA349891900Merkur
DE1 50MA336161900Verl. der "Allgemeinen Sport-Zeitung"
DE1 Ns 12015~1001900Seemann
DE1 50MA34454-21900Schultze
DE1 An3599~8 a1900Mainzer Verl.-Anstalt
DE1 Yo28000 a1900Blätter für die Kunst
DE1 50MA351381900Verlag von D. Gundert
DE1 54MA3061900Ernst Hofmann & Co.
DE1 Am548-331900Ernst Hofmann & Co.
DE1 Ad623-3,4.1900 a1900Willkommen-Verlag, Berlin
DE1 Ad623-3,9.1900 a1900Willkommen-Verlag, Berlin
DE1 50MB52481900Thilo
DE1 50MB21931900Thilo
DE1 50MA361101900G. Braun'sche Hofbuchdruckerei
DE1 19ZZ131981900Reclam
DE1 50MA364171900Baumert & Ronge
DE1 50MA36229-11900Verlagsbuchhandlung Alois Hynek in Prag
DE1 33ZZ17-51900J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
DE1 33ZZ18 791900J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
DE1 33ZZ191 21900Greiner & Pfeiffer
DE1 33ZZ2111900S. Fischer
DE1 33ZZ235-(1)1900Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 33ZZ235-(2)1900Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 33ZZ235-(3)1900Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 33ZZ235-(4)1900Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 33ZZ3941900Diederichs
DE1 33ZZ4241900Schuster & Loeffler
DE1 33ZZ432 31900S. Fischer
DE1 33ZZ432 3a1900S. Fischer
DE1 DHBJB 10001900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 DHBJB 10011900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 50MA67681900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 8Y4481900, ca.Verlag der Literaturwerke Minerva
DE1 50MA328391900, ca.Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft (vormals J. F. Richter)
DE1 19ZZ15770-1~21900, ca.Stroefer
DE1 19ZZ16767---Einband-vorn.jpg1900, ca.Buchhandlung Gustav Fock GmbH
DE1 19ZZ167671900, ca.Buchhandlung Gustav Fock GmbH
DE1 50MA355061900, ca.A. Weichert
DE1 33ZZ2351900, ca.Fischer und Franke Buch- und Kunstverlag
DE1 33ZZ3021900, ca.Hermann Seemann Nachfolger
DE1 DHBJB 10081900, umMax Hesse
DE1 DHBJB 10091900, umDeutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 DHBJB 10141900, umMax Hesse
DE1 DHBJB 10161900, umDeutsches Verlagshaus Bong & Co
DE1 DHBJB 10181900, umBuchhandlung Gustav Fock GmbH
DE1 50MA308391901Herlet
DE1 50MB52971901Schlesier & Schweikhardt
DE1 1B200071901Dt. Kriegerbund-Buchh. Natge
DE1 50MA348801901Verlag des katholischen Pressvereines Linz-Urfahr
DE1 19ZZ35471901Bondi
DE1 50MB53611901
DE1 Yx33218 a1901Fehsenfeld
DE1 19ZZ163371901Seemann
DE1 50MA351481901Pierson
DE1 50MA353321901Verlag von H. Keller
DE1 50MA305581901Staackmann
DE1 54MA3051901Gebrüder Hug & Co.
DE1 Mus Cv1791901Gebrüder Hug & Co.
DE1 50MA356931901Pierson
DE1 Xt2522~2 a1901Hermann Seemann Nachfolger
DE1 At7603 a1901F. A. Lattmann Verlag
DE1 50MB54331901Bernh. Friedr. Voigt
DE1 19ZZ69701901F. A. Lattmann Verlag
DE1 50MA370321901Selbstverlag
DE1 33ZZ19381901Hermann Seemann Nachfolger
DE1 Xt2522 a1901Hermann Seemann Nachfolger
DE1 33ZZ1951901Greiner & Pfeiffer
DE1 50PA857-19011901
DE1 33ZZ370-19011901Bayerisches Gewerbemuseum Nürnberg
DE1 33ZZ3981901Diederichs
DE1 33ZZ4091901Neuer Frankfurter Verlag
DE1 33ZZ409 b1901Neuer Frankfurter Verlag
DE1 33ZZ4331901S. Fischer
DE1 33 ZZ 6506 21901Verlag von Robert Mohr
DE1 33ZZ261901, ca.Deutsche Verlags-Anstalt
DE1 33ZZ271901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ27 a1901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ27 b1901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 33ZZ27 c1901, ca.Deutsche Verlagsanstalt
DE1 Fg55401902Herose
DE1 Fg5540 21902R. Herrosé
DE1 Sb9714~601902Verl. d. Regiments
DE1 Nt8347~31902Martin Gerlach
DE1 19ZZ160221902Geibel
DE1 50MC10551902Kerber
DE1 Nv1473-21902Krais
DE1 50MA352961902Greiner & Pfeiffer
DE1 50MB53751902Pierson
DE1 50MA356611902Verlag der "Maya"
DE1 50MA361421902Verlag der Allgemeinen Sport-Zeitung
DE1 50MA362161902S. Fischer, Verlag
DE1 50MA362171902S. Fischer, Verlag
DE1 50MA360181902Lindauer
DE1 1A70152-1~21902Hinstorff
DE1 50MA36334-11902Hinstorff
DE1 50MA362461902Dümmler
DE1 50MA363821902Müller
DE1 50MA362671902Janssen
… weitere Ergebnisse